Rakennesuunnittelijan valinta

 • Artikkeli julkaistu:23/02/2023
 • Artikkelin kommentit:0 kommenttia
 • Lukuaika:8 mins read

Miten valita sopiva rakennesuunnittelija hankkeellesi? Rakennesuunnittelijan valinta on tärkeä osa rakennusprojektin onnistumista, sillä heikkolaatuinen suunnittelu voi johtaa useisiin ongelmiin tai jopa vaaratilanteisiin työmaalla. Rakennesuunnittelijan vastuulla on muun muassa

 • laskea rakennukseen vaikuttavat kuormat
 • varmistaa, että rakenteet kestävät suunnitellut kuormat
 • huolehtia, että vesi pysyy rakennuksen ulkopuolella ja lämpö sisäpuolella
 • varmistaa rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus myös pitkällä aikavälillä
 • suunnitella rakenteet niin, että ne ovat toteutettavissa myös työmaalla, eikä vain paperilla ja laskimessa
 • pitää muut suunnittelijat ja työmaa ajan tasalla omien suunnitelmien vaikutuksesta muiden suunnitelmiin ja toisaalta selvittää muilta osapuolilta vaikutuksia omiin suunnitelmiin
 • tarkastaa, että rakenteet on toteutettu suunnitelmien mukaisesti työmaalla
 • vastata siitä, että rakenteet on suunniteltu määräysten ja ohjeiden mukaisesti

Teknisen osaamisen ja nimellisen pätevyyden lisäksi hyvä suunnittelija ymmärtää suunnitelmien kustannusvaikutukset ja pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan hankkeen kulkuun positiivisesti esimerkiksi kommentoimalla arkkitehtisuunnitelmia ja ehdottamalla kokonaisuuden kannalta hyviä ratkaisuja. Hyvän ja vastuullisen suunnitteluryhmän kanssa voidaan välttää tilanteita, jossa projektissa on epäkohta, jonka lähes kaikki näkevät, mutta kokevat sen olevan jonkun toisen vastuualueella, eivätkä toimi ongelman ratkaisemiseksi vastuun välttelyn vuoksi.

Suunnittelun hinta on toissijainen asia, jos hinnalla saa laadukasta suunnittelua.

Tämä pätee kaikkiin suunnittelijoihin. Suurin osa kustannuksista määräytyy hanketta suunnitellessa ja toteutuu rakennettaessa. Suunnitteluratkaisuilla on siis merkittävä vaikutus hankkeen kokonaiskustannuksiin, mutta itse suunnittelukustannuksen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on usein vain muutamia prosenttiyksiköitä. Kustannusten määräytyminen ja niiden kehittyminen on esitetty alla olevassa kuvaajassa suunnitteluvaiheittain. Kuvaajan lähteenä toimii Rakennustiedon julkaisema talonrakentamisen ohjekortti.

Kustannukset rakennushankkeessa
(RT10-11226, Talonrakennushankkeen kulku – kustannusten muodostuminen ja ohjaus, 2016)

Säästöpontentiaali suunnittelukustannuksissa on siis kohtuullisen pieni, mutta suunnittelun hyvästä laadusta hyötymisen todennäköisyys suuri. Toisin sanoen hyvällä suunnittelulla voidaan pienentää merkittävästi koko rakennuksen elinkaaren aikana muodostuvia kustannuksia (esim. pienemmät lämmityskulut, vähemmän korjaustarpeita, vähäisemmät muutostarpeet, helpompi rakentaa). Tämä ei tarkoita, etteikö edullisin suunnittelija voisi tehdä laadukasta työtä, mutta hintakriteerin lisäksi on syytä varmistaa, että muutkin edellytykset täyttyvät.

Alla on kuvailtu muutama ominaisuus, jota kannattaa pyrkiä suunnittelijaehdokkaissa arvioimaan:

Kokemus

Kokemus määrittää melko suurelta osalta suunnittelijan kykyä suoriutua tehtävästään ja kokeneelta suunnittelijalta voi usein odottaa laadukasta suunnittelua. Odottamattomien haasteiden määrä työmailla vähenee kokemuksen myötä, vaikka varsinkin korjausrakentamisessa pitkänkin linjan suunnittelija joutuu toisinaan yllätetyksi. Kokenut suunnittelija kuitenkin selvittää yllätykset ja löytää vaihtoehtoisen ratkaisun tehokkaasti. Vertailkaa omaa kohdettanne potentiaalisen suunnittelijan referenssiluetteloon ja kysykää hänen ajatuksiaan suunnitelmistanne. Riippuen kohteen haastavuudesta suunnittelijalla olisi hyvä olla useampi samankaltainen kohde suunniteltuna, jotta oman kohteesi kohdalla ei mene harjoitteluksi.

Pätevyys

Varmistakaa, että rakennesuunnittelijalla on tarvittavat pätevyydet ja koulutus tehtävän hoitamiseen. Toisin sanoen hänellä tulee olla vähintään rakennusinsinöörin koulutus ja riittävä määrä vuosia suunnittelukokemusta rakennuksen vaativuusluokkaan nähden. Vaativuusluokat on määritelty ympäristöministeriön ohjeessa YM1/601/2015. Yleensä esimerkiksi omakotitalo on luokassa ”tavanomainen” tai ”vaativa”, joista jälkimmäinen vaatii koulutuksen lisäksi vähintään kuuden vuoden kokemuksen suunnittelutehtävistä. Tämä pätevyys vahvistetaan myös rakennusvalvonnassa, kun hankkeelle nimetään vastaava rakennesuunnittelija.

Yhteistyökyky ja palveluhalukkuus

Rakennesuunnittelija työskentelee hankkeessa yhdessä muiden alan ammattilaisten kanssa, kuten arkkitehtien, insinöörien ja urakoitsijoiden kanssa. Varmistakaa, että rakennesuunnittelijalla on hyvät yhteistyö- ja kommunikointitaidot. Tämä on suunnittelijassa yksi tärkeimpiä ominaisuuksia, mikä ei ole kaikille itsestäänselvyys. Hyvällä kommunikaatiolla ja aktiivisuudella varustettu suunnittelija voi edesauttaa hankkeen kulkua merkittävästi ja torjua pahimmat ristiriidat eri suunnitelmien välillä – ja päinvastoin. Kommunikaatio-ominaisuuksista antaa vihjettä se, että suunnittelija kommentoi alustavia suunnitelmia ja ehdottaa ratkaisuja oma-aloitteisesti ja rakentavasti. On myös hyvä yrittää saada käsitys suunnittelijan palveluhalukkuudesta, vastaako tämä puhelimeen ja sähköpostiin, piirtääkö tämä työmaalle puuttuvan detaljin kohtuullisessa ajassa ja vaikuttaako tarjottu suunnittelukokonaisuus selkeältä ja yksiselitteiseltä.

Tarjouksen sisältö

On hyvä pyytää rakennesuunnittelijaa erittelemään mitä työ sisältää, esimerkiksi mitä piirustuksia toimitukseen kuuluu, montako työmaakäyntiä sisältyy tarjoukseen ja toimitetaanko kohteesta tietomallia, määräluetteloita tai muita erityissuunnitelmia. Nämä on tosin hyvä määritellä jo tarjousta pyydettäessä, niin tarjouksia on helpompi vertailla keskenään. Urakkasumman ulkopuolelle voi tulla vielä kuluja lisätöistä (usein tuntihintaisia), työmaakäynneistä tai kokouspalkkioista. Nämä on oltava mainittuna tarjouksessa. Mikäli epäselvyyksiä on, voi aina kysyä tarkennusta ja ehdottaa tarjoukseen muutosta. Usein kannattaa käydä tarjouspyyntö myös puhelimitse läpi ehdokkaiden kanssa varsinkin, jos ei tarkasti tiedä minkä laajuista suunnittelua tarvitsee.

Hinta

Hinta voi vaihdella jonkin verran suunnittelijoiden välillä. Halvin hinta ei tässäkään tapauksessa ole välttämättä kannattavin ja suunnittelun hinta on hyvin pieni verrattuna suunnitteluratkaisujen kustannusvaikutukseen ja koko hankkeen hintaan, kuten kirjoituksen alussa mainitaan. Yhteistyökykyinen ja pätevä suunnittelija voi näin ollen säästää kustannuksia yli oman suunnittelupalkkionsa suuruuden. Kannattaa myös pyytää perusteluita hinnalle, mikäli hintaa ei ole avattu tarjouksessa. Tällöin saa käsityksen, jos vaikka toiselta suunnittelijalta puuttuu tarjouksestaan jotain oleellista ja hintaero selittyy sillä. Saadessasi puutteellisia suunnitelmia, saa omaa ja urakoitsijoiden aikaa kulumaan reippaasti.

Vastaa