Tarjoamme asiantuntevaa ja ihmisläheistä rakennesuunnittelua myös pientalojen rakentajille. GM Engineering toimii tiiviissä yhteistyössä hankkeen muiden suunnittelijoiden kanssa ja asiakas pidetään ajan tasalla. Rakennesuunnittelija kannattaa hankkia jo hyvissä ajoin hankkeeseen, jotta suunnitelmat saadaan sovitettua yhteen ja yllätyksiltä vältytään työmaalla. Toimimme vastaavana rakennesuunnittelijana sekä tietyissä tapauksissa pääsuunnittelijana kohteessasi. Lue lisää rakennesuunnittelun tilaamisesta tästä linkistä.

Teemme rakennelaskelmat, työpiirustukset ja -ohjeet esimerkiksi seuraavanlaisiin kohteisiin:

UUDISKOHTEET

 • Asuinrakennukset
 • Talousrakennukset
 • Saunat
 • Rivitalot
 • Luhtitalot
 • Perustussuunnittelu

 • Puurakenteet
 • Betonirakenteet
 • Teräsrakenteet
 • Harkkorakenteet

KORJAUSKOHTEET

 • Laajennukset
 • Korjaukset
  • rakenteiden vahvistukset, salaojat, vesivuodot
 • Muutostyöt
  • uudet aukot kantaviin rakenteisiin
  • ullakkotilojen käyttöönotto
  • lisäkerrokset
  • rakennelausunnot taloyhtiöille
  • osakasremonttien valvonta

Service also available in English!

harkkotalo kivitalo rinnetontti rakennesuunnitelma lammi lämpöharkko
Harkkorakenteinen rinnetalo (2022)
Omakotitalo puurakennus mallinnus tontti rakennesuunnitelma autokatos
Puurankarakenteinen omakotitalo (2023)
Korjausrakentaminen ullakkorakentaminen asunto-osake laajennus puurakentaminen puurakennesuunnittelija vesikatto
Kerrostalon ullakkoasunnon korjaus (2022)

Lupa-asioiden hoitamiseen kannattaa ottaa ensimmäisenä asiantunteva pääsuunnittelija, joka voi olla hankkeen arkkitehti tai rakennesuunnittelija riippuen hankkeesta ja kunnasta. Hankkeen alkuvaiheessa on hyvä palkata myös aktiivinen ja asiantunteva rakennesuunnittelija ja vastaava työnjohtaja, jotta rakennetekniset reunaehdot on mietitty jo lupaa hakiessa, eikä pääsuunnitelmia tarvitse muuttaa enää luvan saamisen jälkeen.

Rakennesuunnittelun tilaaminen uudiskohteelle onnistuu näin:

 • Asiakas toimittaa arkkitehtipiirustukset (lupapiirustukset), maaperätutkimuksen tai perustamistapalausunnon meille, kertoo ajatuksensa rakentamisen aloitusajankohdasta.
 • Keskustellaan eri tyyppisistä rakennevaihtoehdoista asiakkaan tarpeiden mukaan
 • Toimitamme rakennesuunnittelusta tarjouksen, joka sisältää erittelyn työn sisällöstä, hinnan ja työn aikataulun

Lisävinkkiä tästä kirjoituksesta: Rakennesuunnittelijan valinta | GM Engineering

Uudiskohteessa suunnitelmien sisältö on suhteellisen vakio

 • Perustussuunnitelmat
  • Suunnitelmissa esitetään perustusten geometrian lisäksi niiden routasuojaus, raudoitus, radonin poistokanavisto sekä salaojitus. Lisäksi esitetään alle tulevat maakerrokset sekä liitokset muihin rakenteisiin erilaisilla leikkauspiirustuksilla. Paalutettavissa kohteissa esitetään lisäksi paalutuspiirustus ja paaluluettelo.
 • Runkosuunnitelmat
  • tasopiirustukset kerroksittain, joista selviää kantavan ja jäykistävän rungon geometria, aukkojen sijainnit, käytettävät materiaalit, rakenteita rasittavat kuormat. Lisäksi piirustuksissa esitetään pystyrakenteiden päälle tulevat rakenteet, kuten välipohja tai vesikatto. Näitä piirustuksia täydentävät detaljipiirustukset, joista selviää liitosten rakennustapa tarkasti.
  • Rungosta tehdään myös yleisleikkaus, joka havainnollistaa rakennetta kokonaisuutena. 
Yleisleikkaus kellarin maanpaineseinistä ja välipohjasta.
 • Rakennelaskelmat
  • Kantavien rakenteiden kestävyys lasketaan erilaisia ohjelmistoja, taulukoita ja käsinlaskentaa hyödyntäen. Perustusten osalta lasketaan muun muassa raudoituksen määrää ja anturan paksuutta ja leveyttä, maaperän kantavuutta, maanpainetta kellarillisissa kohteissa ja paalutuksen tiheyttä paalutettavissa kohteissa.
  • Rungon osalta varmistetaan, että kuormat kulkevat runkoa pitkin perustuksille asti. Rakenteita rasittavia kuormia ovat esimerkiksi vesikaton lumikuormat ja välipohjan oleskelukuormat sekä tuulen aiheuttamat vaakakuormat.
  • Esimerkiksi palkkirakenteiden dimensiot, tarvittavat raudoitukset sekä ruuvi- ja naulamäärät lasketaan eri ohjeisiin ja normeihin perustuvin matemaattisin kaavoin ja esitetään rakennusvalvontaviranomaiselle.
  • Kattoristikoiden laskelmat toteuttaa useimmiten kattoristikkovalmistajat itse ja vastaava rakennesuunnittelija tarkistaa kyseiset laskelmat ja vastaa kattoristikoiden yhteistoiminnasta muun rakennusrungon kanssa.

 • Valvonta ja vastaavan rakennesuunnittelijan tehtävät
  • Rakennesuunnittelija käy työmaalla tarkistamassa kriittisimmät työvaiheet työmaamestarin kanssa. Esimerkiksi perustusten ja betonisten välipohjien raudoitukset tarkistetaan ennen valuja ja tavanomaisesta poikkeavien rakenteiden osalta on tarkistettava, että ne vastaavat suunniteltua.
  • Vastaava suunnittelija toimittaa ja esittelee suunnitelmat kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle ennen, kuin kyseinen rakennusosa rakennetaan.
  • Hankkeessa voi olla useampi rakennesuunnittelija, myös eri yrityksistä olevia henkilöitä, kuten ristikkosuunnittelija, ontelolaattasuunnittelija, perustussuunnittelija, elementtisuunnittelija.
   • Vastaava rakennesuunnittelija vastaa aina siitä, että kaikki rakennuksen osasuunnitelmat toimivat kokonaisuutena

Korjausrakentamiskohteissa pienempi pinta-ala, mutta enemmän muuttujia

Korjausrakentamisessa suunnitelmien sisältö vaihtelee paljon korjauksen laajuudesta riippuen. Työ sisältää erilaisia yhdistelmiä yllä luetelluista tehtävistä ja usein tarvitaan lisäksi purku- ja tuentasuunnitelmia, sillä rakenteelliset muutokset vaativat monesti väliaikaisia tukirakenteita vanhan rakenteen purkamisen ajaksi. Korjaussuunnittelu edellyttää lisäksi perehtyneisyyttä vanhoihin materiaaleihin ja tekniikoihin sekä luovuutta vanhan ja uuden rakenteen yhdistämiseksi parhaalla tavalla.

Rakennesuunnittelutarjousta varten korjauskohteessa tarvitaan halutun lopputuloksen suunnitelman lisäksi rakennuksen vanhoja suunnitelmia. Mikäli niitä ei löydy, joudutaan toisinaan avaamaan rakenteita jo ennen suunnittelua tai tekemään valistuneita arvauksia rakenteen tyypistä hyödyntäen tietoa rakennusvuoden rakennustekniikoista.

Korjauskohteiden suunnitteluasioissa ottakaa vain rohkeasti yhteys meihin ja työstetään yhdessä sopiva toimintasuunnitelma kohteeseenne.

Lue kirjoitus sisäremonttien suunnittelusta ja valvonnasta tästä linkistä.

Lisätietoa löytyy mm. seuraavista linkeistä:

Korjausrakentaminen laajennus omakotitalo rintamamiestalo puurakentaminen puurakennesuunnittelija
Rintamamiestalon laajennus (2022)